Teekkarimetsästäjät ry (TeMe) - Yhdistyksen säännöt

1. LUKU
Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Teekkarimetsästäjät ry, lyhennettynä TeMe. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo.

2 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää metsästyskulttuurin tuntemusta Aalto-yliopiston opiskelijoiden piirissä, toimia jäsentensä yhdyssiteenä sekä järjestää jäsenilleen metsästysmahdollisuuksia. Yhdistys toimii Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä AYY) piirissä.

3 § Yhdistyksen toiminta
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:
1. hankkia itselleen jäsenmäärään nähden sopivan suuruisia metsästys- ja riistanhoitoalueita sekä huolehtia niitä koskevien sopimusten laillisesta aikaansaamisesta ja voimassapitämisestä;
2. edistää ja valvoa metsästyslain ja hyvien metsästystapojen noudattamista;
3. verottaa riistaa kannan kulloinkin sallimissa rajoissa;
4. riistakannan lisäämiseksi parantaa riistan elinympäristöä, järjestää talviruokintaa, vähentää vahinkoa tuottavia eläimiä, suorittaa tarvittaessa riistanistutuksia ja huolehtia tarpeellisten rauhoitusten aikaansaamisesta sekä järkiperäisen metsästyksen ja riistanhoidon edellyttämästä luonnonsuojelusta;
5. harjoittaa riistanhoitoa ja hyviä metsästystapoja koskevaa neuvonta- ja valistustoimintaa jäsenistönsä keskuudessa;
6. kehittää jäsenistönsä keskuudessa metsästysaseiden oikeata käyttöä ja järjestää metsästysja urheiluammunnan harjoittelu-, suoritus- ja kilpailutilaisuuksia, mitä varten yhdistys voi asianomaisella luvalla rakentaa ja ylläpitää ampumarataa.

4 § Yhdistyksen viralliset kielet
Yhdistyksen pöytäkirjakielenä on suomi. Ilmoituskielinä ovat suomi ja tarvittaessa englanti.

2. LUKU
Jäsenet

5 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, kannatus-, koe- ja kunniajäsenet.
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen.
Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n tai Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan entinen jäsen. Kun varsinaisen jäsenen AYY-jäsenyys päättyy, hallitus hyväksyy jäsenen tämän suostumuksella vanhaksi jäseneksi, jolloin varsinainen jäsenyys raukeaa.
Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö.
Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä.
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai vähintään kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.
Yhdistyksen koejäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä. Koejäsenyyden kesto on enintään kaksi vuotta, minkä aikana yhdistyksen kokous päättää varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi hyväksymisestä tai hylkäämisestä.
Vain varsinaisilla jäsenillä on oikeus äänestää yhdistyksen kokouksissa.

6 § Jäsenluettelo
Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka sekä tieto siitä, onko hän AYY:n jäsen. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle tietoihinsa kohdistuvista muutoksista.

7 § Jäsenmaksut
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous erikseen kullekin jäsenryhmälle.
Jäsenmaksun suorittamisesta ovat kuitenkin vapautettuja:
1. kunniajäsenet
2. varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon yhdistyksen koko jäsenmaksukaudeksi.

8 § Yhdistykseen liittyminen
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistyksen hallitukselle. Kannatusjäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus. Varsinaiseksi tai
vanhaksi jäseneksi hakevan henkilön voi yhdistyksen hallitus hyväksyä koejäseneksi, mikäli hakija täyttää sääntövaatimukset. Koejäsenten hyväksymisestä varsinaisiksi ja vanhoiksi jäseniksi ja kunniajäsenten hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.

9 § Yhdistyksestä eroaminen
Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

10 § Yhdistyksestä erottaminen
Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos hän on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.
Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.
Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen
Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun pöytäkirjan julkaisemisesta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. LUKU
Yhdistyksen kokoukset

12 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, syyskokous ja ylimääräiset kokoukset.
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa ja syyskokous marraskuussa hallituksen määrääminä päivinä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai vähintään 10 yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on toimitettu jollekin hallituksen jäsenelle.

13 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen
7. Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. Hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle
9. Hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle
10. Yhdistyksen liittymismaksujen ja jäsenmaksujen suuruus
11. Jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
12. Päätetään vieraiden mahdollisuudesta metsästää yhdistyksen mailla
13. Uusien jäsenten vaali
14. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
15. Muut esille tulevat asiat
16. Kokouksen päättäminen
14 § Syyskokous
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen järjestäytyminen
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Kokouksen työjärjestys
5. Hallituksen puheenjohtajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
6. Hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi
7. Yhdistyksen toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi
8. Kahden (2) toiminnantarkastajan sekä 1. ja 2. varatoiminnantarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi
9. Uusien jäsenten vaali
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
11. Muut esille tulevat asiat
12. Kokouksen päättäminen

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus varsinaisilla jäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni.
Kokouksen päätöksellä voidaan yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

16 § Päätöksenteko
Yhdistyksen päätöksenteossa käytetään yksinkertaista enemmistöä, ellei muualla näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, ellei kyseessä ole henkilövaalit, jolloin arpa ratkaisee.

17 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on julkaistava yhdistyksen sähköpostilistalla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta.

18 § Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, jos se on yhdistyslain ja näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

19 § Käsiteltävät asiat
Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä.
Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä tai muista merkittävistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4. LUKU
Hallitus

20 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri sekä yhdestä seitsemään (1-7) muuta jäsentä. Vain yhdistyksen varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen puheenjohtajaksi. Hallituksen jäsenistä vähintään puolet on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä.
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi.
Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt tai esteellinen.
Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä ja huolehtia arkistosta.

21 § Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. Huolellisesti hoitaa yhdistyksen asioita
2. Edustaa yhdistystä
3. Laatia esitykset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi
ja tilinpäätökseksi
4. Valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt
päätökset
5. Hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
6. Valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa ja puuttua näihin tarvittaessa sekä
7. Kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa.

22 § Hallituksen kokoukset
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen tehtäviään hoitavan varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan äänten enemmistöllä. Vaaleissa valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, vaaleissa suoritetaan uudelleenäänestys ja senkin mennessä tasan ratkaistaan äänestys arvalla.

23 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

5. LUKU
Toimihenkilöt ja toimikunnat

24 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen
Yhdistyksen kokous tai hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa toimikuntia ja toimihenkilöitä.
Toimikuntien osalta on määrättävä myös vastuuhenkilö. Toimikauden pituus on sama kuin hallituksen toimikausi, ellei toisin määrätä.

25 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen
Yhdistyksen kokous voi perustellusta syystä vapauttaa tehtävästä luottamus- tai toimihenkilön tai toimikunnan kesken tämän toimikautta, jolloin kokouskutsussa on siitä mainittava. Hallitus voi vapauttaa vain itse nimittämänsä toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta.

6. LUKU
Hallinto ja talous

26 § Toimi- ja tilikausi
Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.

27 § Toiminnantarkastajat
Hallituksen on toimitettava tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen, yhdistyksen ja hallituksen kokousten pöytäkirjat sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.
Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. LUKU
Erityisiä määräyksiä

28 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit
Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

29 § Yhdistyksen päätösten moittiminen
Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä ja virhe on voinut vaikuttaa päätöksen sisältöön tai muuten yhdistyksen jäsenen oikeuteen taikka jos päätös muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen.

30 § Sääntöjen muuttaminen
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Muutosesityksen pääkohdat on mainittava kokouskutsussa.
Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle.
Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

31 § Yhdistyksen purkautuminen
Yhdistys purkautuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta.
Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.

32 § Säännöissä määräämättömät asiat
Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan näiden sääntöjen lisäksi yhdistyslakia, kirjanpitolakia sekä tilintarkastuslakia.

Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 12.07.2017 ja 23.08.2017 sekä Patentti- ja rekisterihallituksessa 29.08.2017